Schmatten
Schmatte
Schmied
forgeron
blacksmith
ferreiro
de Schmadd leet d' Eisen 1 op den Amboss, fir et ze verschaffen