Schmarotzer
PEJ
Schmarotzer Person
pique-assiette
sponger scrounger freeloader
papa-jantares
et gëtt Zäit, datt dee Schmarotzer sech eng eege Wunneng sicht!