Schmeechler
Schmeichler
flatteur
flatterer
lisonjeador
dee Schmeechler huet d' Fra 1 dee ganzen Owend begaachelt