Schmieren
Schmiere
1
Brotscheibe
tranche de pain
slice of bread piece of bread
fatia de pão pedaço de pão
ech sinn nach hongereg, schneit emol nach e puer Schmieren ! 1
2
Brot Butterbrot
tartine
piece of bread (slice of) bread and butter
fatia de pão com manteiga sanduíche
mäi Papp ësst keng Schmier ouni Botter
als Kand wollt ech d' Kuuscht 1 vun der Schmier ni matiessen
Sallef