geschwätzig
bavard
chatty talkative
tagarela
um Kanddaf souz de Pätter bei senge schnabbelegen Niessen um Dësch
babbeleg
schnaddereg
schnabbeleg
babbeleg
schnaddereg