hunn
geschnabbelt
intransitiv
EGS
schwatzen plappern
bavarder papoter
to chatter
palrar tagarelar
Kanner, haalt elo emol zéng Minutten op mat schnabbelen ! 1
babbelen
schnadderen
EGS
schnabbelen
babbelen
schnadderen