hunn
geschnallt
transitiv
EGS
schnallen kapieren
piger comprendre
to get to twig to understand
pescar perceber
hien huet nach ëmmer net geschnallt , 1 wat ech mengen!
begräifen
bekäppen
checken
kapéieren
EGS
schnallen
begräifen
bekäppen
checken
kapéieren