Schnappschëss
Schnappschuss
cliché instantané photographique
snapshot
instantâneo
dem Fotoreporter ass e gudde Schnappschoss gelongen