Schnauzen
Schnauze
Schnurrbart
moustache
moustache
bigode
an der Vakanz huet mäi Brudder sech e Schnauz wuesse gelooss