naschhaft
gourmand friand de gourmandises
sweet-toothed
guloso lambareiro
wann een esou schneekeg ass ewéi s du, ass et schwéier ofzehuelen
gladdereg
glëschtereg
nascheleg
schneekeg
gladdereg
glëschtereg
nascheleg