Schneekerten
Schneekerte
Nascher Leckermaul
gourmand personne friande de gourmandises
sweet-toothed person
guloso lambareiro
dee Schneekert géif sech am léifsten zwee Desserte bestellen!
Nascheler
Schneekert
Nascheler