Schnéigläckelcher
Schneeglöckchen
perce-neige
snowdrop
campainha-de-inverno
et gëtt geschwë Fréijoer, am Gaart sinn d' Schnéigläckelcher 1 schonn eraus