Schnëssbattien
Schnëssbattie
EGS
Schwätzer
bavard
windbag
fala-barato
ech kann deem Schnëssbatti säi Gebraddels net méi héieren