hunn
geschnësst
intransitiv
1
EGS
quatschen
palabrer bavarder
to natter to prattle on to chat
papaguear cavaquear
schnëss net esou vill, schaff emol eppes!
mat wiem schnësst deng Mamm dohannen?
déi zwou Kolleeginnen hunn de ganze Muere (mateneen) geschnësst
quatschen
2
geschnësst kréien (vun)
ausgeschimpft werden (von)
se faire gronder (par)
to get told off to get ticked off
levar uma descompostura (de)
als Bouf krut ech dacks vu mengen Eltere geschnësst
1
EGS
schnëssen
quatschen