Schnoken
Schnoke
Schnurre
histoire (drôle)
funny story anecdote
história (engraçada)
dem Bopi seng Schnoke sinn ëmmer fir sech futtizelaachen!