Schnorchelen
Schnorchele
Schnorchel zum Tauchen
tuba de plongée
snorkel
tubo de respiração de mergulho
ech huele mäi Schnorchel a meng Flosse mat an d' Vakanz 1