Schnuffen
Schnuffe
1
Schnäuzchen eines Tiers
museau d'un petit animal
muzzle snout
focinho de um pequeno animal
de Kéiseker huet eng spatz Schnuff
2
EGS
Frätzchen
frimousse minois
little face
palminho de cara carinha
déi nei Sekretärin huet nawell eng léif Schnuff ! 1
3
EGS
eng Schnuff maachen
einen Schmollmund machen
faire la moue
to pout to sulk
fazer beicinho
dat Klengt sëtzt am Eck a mécht eng Schnuff