Schnulzen
Schnulze
EGS
Schnulze Lied
chanson à l'eau de rose
schmaltzy ballad
canção melosa
op deem Radiosender ginn nëmme Schnulze gespillt