Schocken
Schocke
1
Aufprall
choc collision
impact shock
choque embate colisão
beim Accident sinn duerch de Schock d' Airbagge 1 vum Auto opgaangen
2
Schock Schreck
choc émotionnel
shock emotional
choque emocional
den Doud vun där jonker Schülerin war e Schock fir hir ganz Klass
Coup
3
Schock Kreislaufversagen
choc physiologique
shock physiological
choque fisiológico
ech gouf mat engem allergesche Schock an d' Urgence 1 bruecht
4
Schock nervliche Erschütterung
choc trouble nerveux
shock psychological
choque psicológico
nom Accident stoung de Chauffer ënner Schock , 1 e konnt net méi schwätzen
2
Schock
Coup