Schockelasrullen
Schockelasrulle
Schokocroissant
pain au chocolat
napolitana de chocolate
bréng wannechgelift de Kanner eng Schockelasrull vum Bäcker mat!