Schofswollen
Schofswolle
1
Schafwolle
laine de mouton
sheep's wool
lã de ovelha
mäi Pullover ass aus puerer Schofswoll