1
schold sinn (un)
schuld sein (an) verantwortlich sein
être responsable (de) porter la responsabilité (de)
to be to blame (for) to be responsible for
ter culpa (de) ser responsável (de)
wie fëmmt an da krank gëtt, ass selwer schold ! 1
2
schold sinn un
schuld sein an verursacht haben
être à l'origine de avoir causé
to be to blame for to be guilty of
estar na origem de ser a causa de
d' Police 1 huet ni erausfonnt, wie schold um Brand war
en techneschen Defekt war schold um Accident