Scholdschäiner
Schuldschein
reconnaissance de dette document
IOU promissory note
reconhecimento de dívida documento
léin him keng Suen, dees en ënnerschreift der e Scholdschäin ! 1