kee Pluriel
Schul(aus)bildung
formation scolaire
school education
formação escolar
d' Informatik 1 ass e feste Bestanddeel vun der Schoulausbildung