Schoulbicher
Schulbuch
livre scolaire
school book
livro escolar
d' Schoulbicher 1 sinn un de Kanner hire Wuertschaz ugepasst
ech hunn e gudden Deel vu menge Schoulbicher gehalen