Schoulklassen
Schoulklasse
Schulklasse
classe (d'école)
(school) class
turma (escolar)
d' Schwämm 1 ass mëttwochs fir Schoulklasse reservéiert
Klass