Schoulkolleegen
Schoulkolleege
Schulfreund
ami d'école
school friend
colega de escola
ech ginn de Mëtteg bei e Schoulkolleeg déi onreegelméisseg Verbe béchsen
Schoulkomerod
Schoulkolleeg
Schoulkomerod