Schoulkomerodinnen
Schoulkomerodinne
Schulkameradin
camarade d'école écolière, lycéenne
colega de escola aluna
eng vu menge Schoulkomerodinnen huet mech ëmmer d' Hausaufgaben 1 ofschreiwe gelooss
Schoulkolleegin
Schoulkomerodin
Schoulkolleegin