Schoulmeeschteren
Schoulmeeschtere
Grundschullehrer
instituteur professeur des écoles
teacher schoolmaster in a primary school
professor (primário)
de Schoulmeeschter huet de Schüler fir seng gutt Prüfung gelueft