schounend bäibréngen
schonend beibringen
faire savoir avec plein d'égards à faire comprendre avec des égards à
to break gently to
anunciar com cuidado a para não molestar
si hunn him schounend bäibruecht, datt seng Duechter en Accident hat