Schoussmippercher
Schoßhund
bichon petit chien (d'agrément)
lapdog
cão fraldiqueiro
am Wanter deet d' Tatta 1 hirem Schoussmippchen e Mäntelchen un, fir wann se mat em erausgeet
de Krappert leeft senger grousser Schwëster no ewéi e Schoussmippchen