schraffiert
hachuré
hatched shaded with fine lines
tracejado
op der Landkaart weisen déi schrafféiert Flächen drop hin, datt do Bësch ass