Schreiwessen
Schreiwesse
Schreiben Brief Schriftstück
document pièce lettre courrier
letter document
documento peça carta
ech krut e Schreiwes vum Nottär
ech hunn dat Schreiwes direkt un de Minister geriicht
mir wëssen net, wien den Eegentemer vun deem ale Bauerenhaus ass, et besteet kee Schreiwes