Schubbkaren
Schubbkare
Schubkarren
brouette
wheelbarrow
carrinho de mão
ech hunn de Sand mat der Schubbkar hanner d' Haus 1 gefouert
nom Wanter am Schapp hat d' Schubbkar 1 e Platten