kee Singulier
Schauder
frissons
shiver trembling quiver of fear, of horror
arrepios
d' Schuddere 1 si mer de Réck erofgelaf
mir sinn d' Schudderen 1 ausgaangen, wéi hien déi Geschicht verzielt huet