Schülerkommiteeën
Schülerkommiteeë
Schülerrat Gremium
comité des élèves
conselho de alunos órgão
de Schülerkommitee huet eng Entrevue mat der Direktioun ugefrot