Schützlingen
Schützlinge
Schützling
protégé pris en charge par une personne responsable
charge person committed to one's care
protegido que está sob a responsabilidade de alguém
d' Moniteuren 1 an der Kolonie mussen Dag an Nuecht fir hir Schützlingen do sinn