Schwaarzaarbechter
Schwarzarbeiter
travailleur au noir
illegal worker
trabalhador não declarado
d' Schwaarzaarbechter 1 goufe vun der Police protokolléiert