Schwaarz Geier
Schwaarz Geieren
Aegypius monachus
Mönchsgeier
vautour-moine
cinereous vulture
abutre-preto
wéi laang bréien d' Schwaarz Geier 1 ? 1