Schwarze Ernz
Ernz Noire
Ernz Noire
Ernz Noire
d' Schwaarz Iernz 1 leeft um Grondhaff an d' Sauer 1