Schwaarzkappméiwen
Schwaarzkappméiwe
Larus melanocephalus
Schwarzkopfmöwe
mouette mélanocéphale
Mediterranean gull
gaivota-de-cabeça-preta
wéi laang bréien d' Schwaarzkappméiwen 1 ? 1