Schwäerter
Schwert
épée
sword
espada
am Schlass si Lanzen a Schwäerter ausgestallt