Schwäizer Frang
Schwäizer Frangen
Schweizer Franken
franc suisse
franco suíço
an der Schwäiz gëtt mat Schwäizer Frang bezuelt
mat wéi vill Schwäizer Frang muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Schwäizer Frangen am Portmonni?