Schwämm
Schwamm Gegenstand
éponge objet
sponge for cleaning
esponja objeto
mir brauchen en neie Schwamp , 1 fir d' Tafel 1 ofzemaachen