Schwangerschaften
Schwangerschafte
Schwangerschaft
grossesse
pregnancy
gravidez
am Ufank vun der Schwangerschaft ass et ville Frae schlecht
wéinst hirer Autoimmunkrankheet wier eng Schwangerschaft mat grousse Risike fir dës Patientin verbonnen