Schweedesch Krounen
(Schwedische) Krone
couronne suédoise
coroa sueca
a Schwede gëtt mat Schweedesche Kroune bezuelt
mat wéi vill Schweedesche Kroune muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Schweedesch Krounen am Portmonni?