Schwéiermammen
Schwéiermamme
Schwiegermutter
belle-mère mère du conjoint
mother-in-law
sogra
den Eedem ass net gutt op seng Schwéiermamm ze spriechen