Schwéiermammszongen
Schwéiermammszonge
Bogenhanf
sansevière
sanseviéria
schëtt dee verläschte Béier bei d' Schwéiermammszong 1 ! 1
vergiess net, d' Schwéiermammszong 1 eemol d' Woch 1 ze nätzen!