Schwéierpunkten
Schwéierpunkte
1
(physikalischer) Schwerpunkt
centre de gravité
centre of gravity
centro de gravidade
mäin neien Auto huet eng gutt Stroosselag, well de Schwéierpunkt déif läit
2
Schwerpunkt Hauptsache
dominante axe (essentiel)
key area main theme priority
tónica eixo (essencial)
de Schwéierpunkt vu menger Aarbecht läit an der Recherche
eisen Aktiounsprogramm ëmfaasst dräi Schwéierpunkten