Schwellungen
Schwellunge
Schwellung
enflure
swelling
inchaço
wann d' Schwellung 1 net zeréckgeet, muss de bei den Dokter goen!